Trähusstaden Parasollen 1 AB har med Hyresgästföreningen träffat följande överenskommelse gällande förhandling av 2022 års hyror.

Överenskommelsen innebär

  • Hyran för samtliga bostadslägenheter som omfattas av gällande förhandlingsordning mellan parterna höjs 2021-04-01 med 1,8 %.
  • Avgiften för varmvatten höjs med 114 öre per m³ förbrukat varmvatten och blir efter höjning 39,31 kr per m³.
  • Den överenskomna hyran ska gälla oförändrad från och med 2022-04-01 till och med 2022-03-31 därefter tillsvidare, med undantag för hyresändring påkallad av bruksvärdespåverkande åtgärder.

Observera att ovan endast gäller kv. Parasollen.