Miljöpolicy

Trähusstaden är en företagskoncern som bygger, utvecklar och förvaltar fastighetsbestånd i Sverige.

Vi verkar för att kunna ta ett stort ansvar för miljön i våra leveranser. Då genom att alltid möta kunders och samhällets behov av väl fungerande och hållbara tjänster och produkter.

Vi verkar för att medarbetarna bidrar till att minska företagets och kundernas miljöbelastning. Genom en kontinuerlig kunskapsutveckling har koncernen möjlighet att erbjuda lösningar och tjänster som bidrar till ett hållbart samhälle.

För Trähusstadens koncern innebär detta att:

  • Vi hushållar med alla resurser inklusive energi.
  • Vi ska stödja alla kunder som strävar efter att minska miljöbelastningen genom att tillhandahålla miljötjänster inom fastighetsförvaltning och ombyggnad.
  • Vi eftersträvar en minskad intern miljöpåverkan med fokus på kemikalier samt begränsade klimatutsläpp från våra byggnader och transporter. Vi ska sträva efter att varje medarbetare kan bidra till en minskad miljöpåverkan i sin arbetsroll.
  • Vi skall på ett resurseffektivt sätt tillhandahålla sunda bostäder och lokaler i en sund boendemiljö samt följa gällande lagar och förordningar.
  • Vi skall verka för goda miljöval som ger oss och våra kunder hög kvalitet.

Dessa principer ansluter till Trähusstaden Koncern övriga policyer och värderingar.

Det är genom att hela tiden utveckla oss, våra arbetssätt, erbjudanden och relationer som vi blir till det värde vår Kund efterfrågar.

Kvalitetspolicy

Trähusstaden är en företagskoncern som bygger, utvecklar och förvaltar fastighetsbestånd i Sverige.

Vi verkar för att kunna ta ett stort ansvar för kvaliteten i våra leveranser. Då genom att alltid möta kunders och samhällets behov av väl fungerande och hållbara tjänster och produkter.

Det är grunden i vår vision ”Om Noll kvalitetsfel”. Alla som arbetar i Trähusstadens koncern, har ett ansvar i att följa principerna nedan och integrera kvalitet i allt vi gör:

  • Vi eftersträvar efter att vara kundens första val. Våra kunders och samhällets behov är grunden till vår verksamhet. Vi tror på mottot om att ”Varje leverans blir en god referens för framtida affärer”.
  • Vi håller kunden i fokus och bidrar till att tydliggöra behoven. Vi anpassar vår leverans så att vi och vår produkt möter dessa behov på kort och lång sikt. Som miniminivå följer vi alltid lagar, förordningar, normer och kontraktskrav.
  • Vi har utmanande mål och driver ständig förbättring, där vi har en hög ambition avseende våra kunders nöjdhet och kvaliteten i vår leverans. Vi följer upp vår prestation och förbättrar ständigt våra arbetssätt och verktyg för att möta kunders och samhällets föränderliga behov.
  • Vi har den kompetens som krävs för att möta våra kunders och samhällets behov och nå våra mål. Vi säkerställer medarbetares och organisationens kompetens och förutsättningar genom utbildning och lärande av egna och andras erfarenheter.
  • Vår yrkesstolthet gör att vi tar ett helhetsansvar för vår leverans genom att ställa höga krav på såväl oss själva som hos våra leverantörer, underentreprenörer, kunder och andra samarbetspartners. Genom samarbete med alla involverade parter förebygger vi kvalitetsbrister och hittar smarta lösningar som möter behoven.

Dessa principer ansluter till Trähusstaden Koncern övriga policyer och värderingar.

Det är genom att hela tiden utveckla oss, våra arbetssätt, erbjudanden och relationer som vi blir till det värde vår Kund efterfrågar.